Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR VE KAPSAM

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme”) "Yıldızposta Caddesi Vefabey Sokak Yeşil Apt. No:9 Kat:5 D:10-11 Gayrettepe - İstanbul" adresinde mukim BG Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Mersis No: 0168047512000015), ("TİYATRONET" ) ile TİYATRONET‟nin sunduğu dijital içeriklerden faydalanmak isteyen tüketici ("KULLANICI") arasında sunulan hizmetin ve her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

1.2.Sözleşmeyi onaylamak isteyen KULLANICI’nın elektronik ortamda bulunan "Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum" butonunu tıklaması ve kabul beyanının TİYATRONET kayıtlarına geçmesi ile Sözleşme kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olur. KULLANICI siteye üye olarak Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ileonayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 Ayrıca TİYATRONET üyeliğini kullanarak TİYATRONET internet sitesine veya dijital platformlarına erişim sağlayan üyeler bakımında da erişime başlanılması itibariyle işbu Sözleşme tarafları bağlayıcı olacaktır.

1.4 KULLANICI, 29188 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği‟ne uygun olarak satışa konu dijital içeriklerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme‟nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

1.5 İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından Satış Sözleşmesi ve Sözleşme‟nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracak olup, sözleşmenin 10. Maddesi hükümleri uygulanmadığı süre boyunca da devam edecek ve tarafları bağlayıcı olacaktır.


MADDE 2 – TANIMLAR

2.1 Bu Sözleşmede geçen,

Sözleşme : İşbu Üyelik Sözleşmesi‟ni, TİYATRONET : İşbu Sözleşmeye taraf Yıldızposta Caddesi Vefabey Sokak Yeşil Apt. No:9 Kat:5 D:10-11 Gayrettepe - İstanbul adresinde mukim BG Danışmanlık ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Mersis No: 0168047512000015)‟yi Kullanıcı : İşbu Sözleşmeyi onaylayarak TİYATRONET’in sunduğu dijital içeriklerden faydalanmak isteyen tüketici Dijital İçerik : TİYATRONET adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan TİYATRONET uygulamaları üzerinden TİYATRONET‟in sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz video, müzik, canlı TV yayını, oyun ve benzeri içerik hizmetlerini, Kişisel Veri : KULLANICI’nın kendi rızasıyla dijital ortamda TİYATRONET’e sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş ve cinsiyet bilgileri ile TİYATRONET „e sosyal medya hesaplarıyla erişilmesi halinde KULLANICI’nın hesapları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil olmakla birlikte bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla KULLANICI’yı doğrudan veya dolaylı olarak belirlemeye yönelik her türlü bilgiyi,

Site : www.tiyatronet.com internet adresini ifade etmektedir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU

3.1 KULLANICI, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme‟nin ayrılmaz parçası sayılan Satış Sözleşmesinde özellikleri belirtilen dijital içerik hizmetlerini Satış Sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde satın alma hakkını elde etmiştir. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri‟nin özellikleri ve kullanım koşulları TİYATRONET adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Satış Sözleşmesi‟nde belirtildiği gibidir.

3.2 İşbu Sözleşme ile TİYATRONET tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlediği ve www.tiyatronet.com adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan TİYATRONET uygulamaları üzerinden sunduğu Dijital İçerik Hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirlenmiş bedel ve şartlarda KULLANICI‟ya sunmayı taahhüt eder. KULLANICI ise TİYATRONET kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında TİYATRONET „e ödemeyi taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme‟nin ayrılmaz parçası sayılan Satış Sözleşmesi‟nde özellikleri belirtilen dijital içerik hizmetlerinin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan dijital içerik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

3.4 İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşme‟nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle imzalanmış sayılacak olup bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, sona erdirilmediği ya da feshedilmediği sürece devam edecek ve Taraflar bakımından bağlayıcı olacaktır.

MADDE 4 - ÜYELİK İŞLEMLERİ

4.1. KULLANICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturamaz . KULLANICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak, kendi belirleyeceği şifreye sahip olacak ve şifresini dilediği zaman değiştirebilecektir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen KULLANICI‟ya aittir. KULLANICI‟nın şifresinin çalınması sebebiyle TİYATRONET ‘in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını KULLANICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. KULLANICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, TİYATRONET „e bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan TİYATRONET‟in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI‟nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi KULLANICI‟nın sorumluluğundadır.

4.3. KULLANICI, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri‟ni belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından TİYATRONET „in sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.4. KULLANICI, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabil-i rücu feragat ettiğini, TİYATRONET ‘in kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal TİYATRONET „e haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan TİYATRONET „in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Reşit olmayan kişilerin yapmış olduğu başvurular, herhangi bir şekilde tespit edildiği takdirde işlemler tamamlanmış olsa dahi hüküm doğurmayacak olup işbu Sözleşme kapsamındaki haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ile oluşabilecek zararlar TİYATRONET „in sorumluğunda değildir.

MADDE 5 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. KULLANICI, TİYATRONET „in sunduğu dijital içeriklerin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin TİYATRONET‟a devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.2. KULLANICI, işbu Sözleşme‟nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu dijital içerik hizmetlerini satın alarak Satış Sözleşmesinde, www.tiyatronet.com ve TİYATRONET uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde eder.

5.3. İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI, üyelik formunu doldurduktan ve “Üyelik Sözleşmesi‟ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum”  maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICI’nın, üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; TİYATRONET ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir.

5.4. TİYATRONET işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI‟ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. KULLANICI, TİYATRONET „in sağladığı hizmetlerden yararlanabilmek için kullanacağı elektronik cihazların ve teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari gereksinimlere sahip olduğunu, aksi halde hizmetlerden faydalanamaması durumunda TİYATRONET „in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında TİYATRONET‟den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. KULLANICI, internette meydana gelen aksaklıklar nedeniyle hizmette yaşanacak kesinti, kalite problemlerinden, güvenlik aksaklıklarından ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması, sunucu tabanlı sorunlar, internet altyapısı veya benzeri bir mücbir sebeple yaşanacak sorunlardan TİYATRONET „in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6 TİYATRONET teknik sorun vb. nedenlerle yaşanabilecek aksaklıklarda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilme veya tamamen durdurabilme hakkını saklı tutar. KULLANICI, bu nedenle TİYATRONET den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Sözleşme kapsamında verilen dijital içerik hizmetlerinde TİYATRONET „in hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde TİYATRONET sorumlu olmayacaktır.

5.7. TİYATRONET hizmet sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya uygulamaların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman değiştirebilir.

5.8. KULLANICI, (Boşluk olan kısım 1.1’deki taraf bilgisine göre doldurulacak) TİYATRONET‟in teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak  değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede yapılacak değişikliklerin KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde KULLANICI, işbu Sözleşme‟yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. TİYATRONET, Sözleşme‟de meydana gelecek değişikliklerin KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde, dijital içerik hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. İşbu Sözleşme, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.9 Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde TİYATRONET „in sorumluluğu doğmayacaktır.

5.10 TİYATRONET internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet sağlamaktadır. KULLANICI TİYATRONET hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve TİYATRONET „in oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Taraflar, TİYATRONET „e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.12. KULLANICI hukuka ya da Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan sorumlu olup TİYATRONET „in doğrudan veya dolaylı, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.13 KULLANICI işbu Sözleşmeyi onaylamasıyla beraber elektronik posta adresine bilgilendirme maillerinin ve bildirdiği telefon numarasına bilgilendirme SMS'lerinin gönderilmesini kabul etmiş olur.

5.14 TİYATRONET işbu Sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı tüm sözleşmeleri ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen  hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.15 Kullanıcı işbu uygulamanın ve web sitesinin TİYATRONET‟e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu uygulamanın içeriği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda korunmaktadır. KULLANICI, TİYATRONET ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 6 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. TİYATRONET KULLANICI‟ya dijital içerik hizmeti verebilmek ve KULLANICI‟nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla Site, TİYATRONET uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi üzerinden kişisel verilerini kaydetmektedir.

6.2 Kişisel veriler, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK‟nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde işlenir. KULLANICI‟nın kişisel verileri işbu Sözleşme‟de belirlenen amaçlar dışında işlenemez.

6.3. TİYATRONET KULLANICI„nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. TİYATRONET işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir.

6.4 KULLANICI, Sözleşme‟nin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin kısma onay verdiği takdirde TİYATRONET KULLANICI‟nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilecektir. TİYATRONET hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

6.5 KULLANICI‟nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, TİYATRONET internet adresinde yer alan Çerez Politikasına uygun şekilde KULLANICI‟nın cihazına yerleştirilir.

6.6 KULLANICI’nın kişisel verileri KVKK‟nın 8. ve 9. Maddelerinde belirlenen esaslara uygun olarak iş ortaklarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılmaktadır.

6.7 KULLANICI, tüm bu kişisel verilerin kaydedilmesi, saklanması ve işlenmesine sözleşmeye onay vermekle rıza göstermektedir. Ayrıca KULLANICI, işbu üyelik sözleşmesinin onaylanması ile TİYATRONET internet sitesi ve dijital platformlarında yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metninde yer alan içeriklerin kendisinin bilgisi ve onayında olduğunu açıkça kabul etmektedir.

6.8 KULLANICI, Sözleşmeyi, TİYATRONET „in internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu kabul ve beyan eder.

6.9 KULLANICI, üyelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

6.10 KULLANICI, TİYATRONET ile Site üzerinden (veya internet sitesinde bulunan başvuru formu aracılığıyla) irtibata geçerek; KVKK‟undan doğan haklarını talep edebilir. TİYATRONET KULLANICI‟ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

6.11 TİYATRONET, KULLANICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için KULLANICI talebini yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu‟nun belirlediği herhangi bir yöntem TİYATRONET „e göndermelidir. Talebin TİYATRONET tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; KULLANICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu‟na şikayette bulunabilir.

 7 - HİZMET BEDELİ

7.1 KULLANICI, Sözleşme‟de belirtilen ve Sitede açıklanan, hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI bu ödemeyi yapmadıkça TİYATRONET „in sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamaz. TİYATRONET her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MADDE 8 - DAMGA VERGİSİ

8.1 İşbu Sözleşme‟nin KULLANICI tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı KULLANICI‟nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak KULLANICI‟dan tahsil edilecektir.

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

9.1 TİYATRONET Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda KULLANICI hiçbir nam altında TİYATRONET „den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

9.2 Dijital içerik hizmetlerinin bireysel kullanım amacı dışında kullanılması kullandırılması, dijital içeriklerin 3. kişi ve/veya kurumlara iletilmesi, bu kişilerce kullandırılması ve/veya bu kişilere devredilmesi yasaktır. Sözleşme konusu haklar KULLANICI tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz. TİYATRONET tarafından yetkisiz bir kullanımın ya da Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlalinin tespiti durumunda veyahut bu tür bir kullanımdan şüphe edilmesi halinde Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulur ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda TİYATRONET‟nin zararları talep etme ve sair hakları saklıdır.

9.3 KULLANICI, hesabının kapatılması durumunda; TİYATRONET‟den herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunmayacağını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri hakkının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4 KULLANICI, TİYATRONET ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1 İhtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

11.1 KULLANICI‟nın, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme KULLANICI‟nın üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme KULLANICI‟nın üyeliğini iptal etmesi veya TİYATRONET tarafından KULLANICI‟nın üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.